Comunicats

Notifica’ns el teu sinistre

Pressupost

Sol·licita’l a la teva mida

Abast de la política de protecció de dades personals Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals? En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i en compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Central d’Assegurances SL. amb domicili  social en Ctra. Vall d’Aran km 3 – 25196 LLEIDA, telèfon 973 700 830, i mail  protecciodades@actel.es Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals? El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Central d’Assegurances, SL i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça protecciodades@actel.es Quines  Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes? Serveis presencials: Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.
Servei Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Assegurances Nom, cognoms, adreça, DNI, dades econòmiques, dades laborals Dades sensibles Gestió de les seves assegurances. En el cas de les dades sensibles legitimat pel seu consentiment. També seràn utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes o servies. Companyies asseguradores i empreses relacionades amb el responsable, necessàries per la prestació dle servie. Previstes per llei.
Imatge Imatge Promoció dels serveis i productes del grup amb el seu consentiment. Central d’Assegurances SL
On line:
Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Newsletter mail Inscripció al butlletí legitimat pel seu consentiment. Central d’Assegurances SL
Contacte Nom  i cognoms, telèfon, mail i població Gestionar la seva petició, legitimat amb el dret legítim. Central d’Assegurances SL Empreses d’ActelGrup amb el seu consentiment
Sol·licitar informació sobre productes Nom  i cognoms, telèfon, mail Gestionar la seva petició, legitimat amb el dret legítim Central d’Assegurances SL Empreses d’ActelGrup amb el seu consentiment
Enviament informació comercial mail Enviament informació comercial legitimat amb el seu consentiment Central d’Assegurances SL Empreses d’ActelGrup amb el seu consentiment
Si dins d’un servei concret es precisa el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei o es requerirà el seu consentiment exprés. El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament fonamentat en el consentiment previ a la revocació. Central d’Assegurances SL, utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades. Per quina raó utilitzem les seves dades personals? A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
  1. En compliment d’una relació contractual
  2. Quan ens dona el seu consentiment.
  3. Per interès legítim de Central d’Assegurances SL en  promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
  4. Compliment d’obligacions imposades per llei.
Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@actel.es Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment. Dades no pertinents Central d’Assegurances SL, adverteix a  l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. Quan  temps conservarem les seves dades? Central d’Assegurances SL guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent. A qui comunicarem les seves dades? Central d’Assegurances SL,  només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. Mesures de seguretat Central d’Assegurances SL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per Central d’Assegurnaces SL Presencial: Ctra. Vall d’Aran km 3 – 25196 LLEIDA Online: protecciodades@actel.es
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos: · Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades · Quan Central d’Assegurnaces SL no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça protecciodades@actel.es Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat L’exercici del drets és gratuït Xarxes socials El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de Central d’Assegurances SL., i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta Central d’Assegurances SL. En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L’usuari s’ha de comprometre a: No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui. No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats Central d’Assegurances SL, no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. Central d’Assegurances, SL, es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges. Recomanacions als usuaris /  usuàries:
  • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.
Les xarxes socials gestionades per Central d’Assegurances SL, són:
RED SOCIAL LINK
LINKEDIN https://es.linkedin.com/company/central-assegurances
FACEBOOK https://www.facebook.com/Central-Seguros-102176652060109/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/central_c_seguros/?hl=es

Escríbenos

Puedes enviarnos un correo a info@centralsegur.com.

Llámanos

Llámanos al 973 700 830 o déjanos tus datos en el formulario siguiente y te llamaremos nosotros.

¿Tomamos un café?

Ven a visitarnos y coméntanos tus dudas y sugerencias.

Escriu-nos

Ens pots enviar un correu electrònic a info@centralsegur.com.

Truca’ns

Truca’ns al 973 700 830 o deixa’ns les teves dades en el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Fem un cafè?

Vine a veure’ns i comenta'ns els teus dubtes i suggeriments.